Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

Müşteri Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Kolen Elektrik Toptan Satış İthalat ve İhracat A.Ş. (“Kolen Enerji” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

 

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları 

 

Kolen Enerji hizmetlerinden faydalandığınız müddetçe oluşturularak ve/veya güncellenerek, aşağıda yer alan amaçlar dahil ve bunlarla sınırlı olarak genel nitelikli (kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, finansal verileriniz vd. verileriniz) ve dahi özel nitelikli kişisel verileriniz (özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan din bilgisi, sağlık verisi ve görsel veri dolaylı olarak kimlik fotokopisi ve/veya ehliyet fotokopisinden gelebilmektedir.) şirketimizin daha iyi hizmet sunabilmesini teminen işlenebilmektedir:

• Çeşitli kanallardan (internet, direkt satış, bayi vb.) elektrik tedarik hizmetlerinin verilmesi ile abonelik sözleşmesinin kurulması ve yerine getirilmesi, sözleşmenin sürdürülebilmesini teminen (gelen iptal başvuruları vs.) müşteriye alternatiflerin sunulması suretiyle iletişime geçilmesi ve fatura tahsilatının takibinin gerçekleştirilmesi,

• Satış öncesi ve sonrası hizmetlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında finansal ve operasyonel süreçlerin takibinin, analizinin yapılması ve raporlama sonucuna göre iyileştirme süreçlerinin geliştirilmesi,

• Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi ve gelen sorulara cevap verilebilmesi,

• Bakiye borç tutarı ya da kullanım tutarı gibi verilere istinaden ödeme performansının değerlendirilmesi,

• 5651 sayılı kanun gereğince log kayıtlarının tutulması ve internet alışkanlıklarının çerezler aracılığıyla takibi,

• Resmi kurum ve kuruluşların taleplerinin karşılanması,

• Abone olan müşterilerin bilgi ve belgelerinin EPİAŞ sistemine yüklenmesi ya da yazılı olarak sunulması,

• Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,

• Teminat alınması ve gerektiğinde teminatın bozdurulması ve iadesi

Şirketimiz faaliyetleri kapsamında hizmetlerimizin sunulması, yürütülmesi, geliştirilmesi, bilgi ve veri güvenliğinin temini, işyeri güvenliğinin sağlanması, ilgili mevzuata, politika ve prosedürlerimize uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz ayrıca bilişim sistemlerine fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

 

 

 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili mevzuat kapsamında ve aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; resmi kurum ve kuruluşlara, bankalara, Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı bilgi ve teknoloji şirketlerine, ilgili elektrik dağıtım şirketlerine, Kolen Enerji’nin bünyesinde bulunduğu grup şirketlerine, danışmanlık firmalarına ve işbirliği içinde bulunulan firmalara aktarılabilecektir.

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, hakkın tesisi ya da korunması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle; internet sitemiz, bayilerimiz, elektronik posta adresimiz, telefon numaralarımız, SMS, faks vasıtasıyla ya da doğrudan tarafınızca iletilen sözlü veya yazılı bilgiler, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar, bilişim sistemleri destek hizmetleri alınan firmalar, hizmet aldığımız bankalar ve kapalı kamera devresi aracılığıyla toplanabilmektedir.

 

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

 

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

 

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı www.kolen.com.tr linkindeki form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak; 

• 100. Yıl Mahallesi Horasan Sokak No: 26 Çankaya Ankara  adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya 

• Şirketimizin kolenelektrik@hs03.kep.tr  posta adresine; veya 

• Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin kvkk@kolen.com.tr adresine veya 

• Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir. Başvuru taleplerinin değerlendirme sürecine ilişkin detaylı bilgiyi www.kolen.com.tr adresi üzerinden ulaşabileceğiniz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda bulabilirsiniz.